Bekijk ook onze andere shops
 • Snel en makkelijk bestellen
 • Eigen productie en drukwerkexperts
 • 24 uurs levering mogelijk
 • 100% groene productie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bedrijven

Algemene voorwaarden consumenten

 

Algemene Voorwaarden Bedrijven

 

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: QS Goedhart Groep 2 BV handelend onder de naam PRINT-land.nl, PLOT-land.nl, SIGN-land.nl en 3DPRINT-land.nl
Vestigingsadres: Dr. Nolenslaan 134, 6136GV Sittard
Telefoonnummer: 088-4561000
E-mailadres: info@print-land.nl
KvK-nummer: 14125944
Btw-identificatienummer: NL 822155618B01
Bereikbaar van Maandag t/m Vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.

1    Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.   Prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief emballage- en verzendkosten en eventueel te betalen rechten en belastingen.

3.   QS Goedhart Groep 2 BV houdt zich het recht voor om kostenstijgingen gelegen tussen de datum van de opdracht en de levering, als gevolg van verhoging van belastingen en/of rechten of als gevolg van koersstijgingen van vreemde valuta, alsmede  als gevolg van prijsstijgingen van materialen en/of halffabrikaten die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn en/of als gevolg van verhoging van lonen, aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.   Overeenkomsten binden QS Goedhart Groep 2 BV slechts voor zover deze door QS Goedhart Groep 2 BV schriftelijk zijn aanvaard.

5.   De opdrachtgever draagt het risico voor de door hem aan QS Goedhart Groep 2 BV ter beschikkinggestelde goederen. QS Goedhart Groep 2 BV zal goederen door de opdrachtgever ter beschikkinggesteld zorgvuldig behandelen doch indien bij de bewerking van de goederen schade aan deze goederen ontstaat, sluit QS Goedhart Groep 2 BV iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook uit.

6.   Met het geven van een opdracht tot vermenigvuldiging of reproductie van een door Auteurswet of andere wet beschermd goed aan QS Goedhart Groep 2 BV geeft de opdrachtgever te kennen dat met de vermenigvuldiging of reproductie van het goed geen inbreuk wordt gemaakt op het recht van een ander en vrijwaart de opdrachtgever QS Goedhart Groep 2 BV in en buiten rechte voor alle gevolgen uit de vermenigvuldiging of reproductie voortvloeiende. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en/of schades die QS Goedhart Groep 2 BV of derden lijden door vorderingen ter zake een (vermeende) inbreuk op het recht van een ander.

7.   Leveringstermijnen worden door QS Goedhart Groep 2 BV altijd bij benadering vastgesteld en gelden dus niet als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft de opdrachtgever geen recht tot annulering van de opdracht of op schadevergoeding tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

8.   De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat QS Goedhart Groep 2 BV met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor QS Goedhart Groep 2 BV ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door QS Goedhart Groep 2 BV geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die QS Goedhart Groep 2 BV reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.  

9.   De teruggave van goederen aan de opdrachtgever en de levering van goederen en diensten geschiedt desgewenst onder afgifte van een ontvangstbewijs door de opdrachtgever aan QS Goedhart Groep 2 BV. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van QS Goedhart Groep 2 BV te beoordelen of de aanbieder van het ontvangstbewijs gerechtigd is de goederen en diensten in ontvangst te nemen. Eventuele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afgifte aan een niet-gerechtigde sluit QS Goedhart Groep 2 BV uit.

10. Levering en teruggave van goederen geschiedt door het afhalen door opdrachtgever van de goederen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

11. Indien terug te geven of te leveren goederen niet worden afgehaald, bewaart QS Goedhart Groep 2 BV deze goederen zes weken, te rekenen vanaf de dag dat de opdracht werd gegeven. Voor schade ontstaan tijdens het bewaren alsmede alle schade ontstaan na afloop van deze termijn sluit QS Goedhart Groep 2 BV iedere aansprakelijkheid uit.

12. Indien franco levering wordt overeengekomen wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

13. De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van QS Goedhart Groep 2 BV ontvangen proefprint zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan QS Goedhart Groep 2 BV terug te zenden. Goedkeuring van de proefprint door de opdrachtgever geldt als erkenning dat QS Goedhart Groep 2 BV de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. QS Goedhart Groep 2 BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

14. Reclames inzake de geleverde goederen en/of diensten moeten bij binnen acht dagen na levering van de goederen en/of diensten schriftelijk ter kennis aan QS Goedhart Groep 2 BV worden gebracht. Indien de reclames binnen acht dagen niet door QS Goedhart Groep 2 BV zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en/of diensten in te stemmen.

15. Reclames inzake de gefactureerde prijs moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur schriftelijk ter kennis van QS Goedhart Groep 2 BV worden gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door QS Goedhart Groep 2 BV zijn ontvangen, wordt opdrachtgever geacht met de gefactureerde prijs in te stemmen.

16. Levering van goederen geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van geleverde goederen gaat pas over op het moment dat de volledige koopprijs is betaald.

17. Indien opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derde. Ook indien rechtstreeks door QS Goedhart Groep 2 BV aan deze derde wordt gefactureerd blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de vorderingen die uit de opdracht voortvloeien.

18. Garantiebepalingen zijn op leveringen slechts van toepassing voor zover deze tussen QS Goedhart Groep 2 BV en de opdrachtgever ten aanzien van de bepaalde levering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

19. QS Goedhart Groep 2 BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van enig gebrek of ondeugdelijkheid aan door QS Goedhart Groep 2 BV geleverde diensten of goederen.

20. De aansprakelijkheid van QS Goedhart Groep 2 BV uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ten hoogste de transactiewaarde. QS Goedhart Groep 2 BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. QS Goedhart Groep 2 BV is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

21. Storingen in het bedrijf als gevolg van overmacht ontslaan QS Goedhart Groep 2 BV van de nakoming van de leveringstermijn of leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en intresten. Onder overmacht dient in ieder geval te worden verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in  het verkeer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstoffen, brand, machinestoringen, arbeidsconflicten waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan QS Goedhart Groep 2 BV door derden en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

22. Leveringen dienen, tenzij tevoren anders is overeengekomen, contant te worden betaald. Op verzoek van de opdrachtgever kan, na schriftelijke acceptatie door QS Goedhart Groep 2 BV, op rekening worden geleverd. Hiertoe dient de opdrachtgever een door QS Goedhart Groep 2 BV te verstrekken klantformulier in te vullen. Een credit-check is onderdeel van de acceptatie-procedure. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. Bij latere betaling, ook in het geval QS Goedhart Groep 2 BV hiermee heeft ingestemd, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf het moment dat dertig dagen na de factuurdatum zijn  verstreken.

23. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 125,00.

24. De opdrachtgever erkent deze leveringsvoorwaarden te kennen en ze te aanvaarden, althans voor zover deze aan hem vooraf kenbaar zijn gemaakt, althans indien er bij offerte en/of orderbevestiging naar is verwezen.

25. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen QS Goedhart Groep 2 BV en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer in een bevestiging of ander schriftelijk stuk van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht. Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

26. Extra voorwaarden mbt projectborden.

 

OFFERTES

Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

 

GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER ;  RISICO

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussen­komst is vereist, het recht de opdracht terug te geven. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorg­vuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomsti­ge zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of gegevens.

Het risico ter zake stormschade is steeds voor de opdrachtgever. Door opdrachtnemer geleverde bouwborden vormen hierop een uitzondering mits hiervoor door opdrachtgever een stormschadeverzekering werd aangegaan. Voor deze stormgarantie wordt 5 % van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij stormschade worden stelling, bord, belettering en verlichting kosteloos door…. hersteld of vervangen. Arbeid en alle materialen zijn inbegrepen. De dekking blijft geldig tot maximaal van 1 jaar na plaatsing.

Uitzonderlingen/ geen dekking ;

    • Bij sabotage, vernieling, baldadigheid of andere omstandigheden die de construct
     nadelig beïnvloeden
    • Schades door natuurrampen zoals orkanen, tyfoons en overstromingen, vallen niet onder
     de dekking van deze regeling.
    • Zware stormkracht  v.a. windkracht 10 Bft. en/of extreme zware windstoten boven de
     28 m/s.
     Gevolgschade wordt niet gedekt door de stormschadeverzekering.
    • Schade aan derden wordt ook niet vergoed.
     Deze schades vallen bovendien in de meeste gevallen onder uw eigen Wettelijke Aansprakelijkheid  (- eigendom).

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werk­zaamheden of leveringen samenhangen.

 

WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle schade die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat  de opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft.

De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Enige onderzoeksplicht ter zake rust uitsluitend op de opdrachtgever. Dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijk overeenkomst anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeksplicht. 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. Voor de aansprakelijkheid met betrekking tot de werkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt, zal de opdrachtnemer voor rekening van de opdrachtgever en mede ten behoeve van de opdrachtgever een verzekering afsluiten. De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels,begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien de opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabricaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde of bewerkte zaken.

De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

 

OVERMACHT

Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, over­stroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uitveiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.  

De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

 

GARANTIE

Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.

De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.

Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

 

RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan. Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de op­dracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de op­drachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 

 

Algemene Voorwaarden Consumenten

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: QS Goedhart Groep 2 BV handelend onder de naam PRINT-land.nl, PLOT-land.nl, SIGN-land.nl en 3DPRINT-land.nl

Vestigingsadres: Dr. Nolenslaan 134, 6136GV Sittard

Telefoonnummer: 088-4561000

E-mailadres: info@print-land.nl

KvK-nummer: 14125944

Btw-identificatienummer: NL822155618B01

Bereikbaar van Maandag t/m Vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

-          de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-          de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

-          een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Disclaimer

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN DOOR TE BEKIJKEN VOORDAT U ONZE WEBSITE GEBRUIKT.

Het gebruiken/bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker

(hierna te noemen: gebruiker of u) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

 

Auteursrecht
Deze website is de enige officiële website van QS Goedhart Groep 2 BV/PLOT-land/SIGN-land en 3DPRINT-land. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo`s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van QS Goedhart Groep 2 BV, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Andere eigen handelsmerken en -namen kunnen incidenteel op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectieve eigenaars.


Beperking van licentie gebruik en condities

Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van QS Goedhart Groep 2 BV is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van zowel QS Goedhart Groep 2 BV als van de respectieve leveranciers. Indien u enige software van deze website downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: software) afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. QS Goedhart Groep 2 BV en/of (mogelijke) respectieve leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

 

Uitsluitingen
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. QS Goedhart Groep 2 BV en de respectieve leveranciers aanvaarden geen enkele garantie, inclusief, bij wijze van voorbeeld doch niet bij wijze van beperking, met betrekking tot geschiktheid voor een bepaalde doel, en voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat. Tevens garandeert noch QS Goedhart Groep 2 BV noch de respectieve leveranciers dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

 

Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch QS Goedhart Groep 2 BV noch de respectieve leveranciers, noch enige van hun respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien QS Goedhart Groep 2 BV en/of respectieve leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid  van zowel QS Goedhart Groep 2 BV als de respectieve leveranciers het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.

 

Toegepast recht
Bezoekers van deze website doen dit op eigen risico en uit vrije wil en dienen zich te houden aan lokale wetgeving, voor zover deze van toepassing is. Deze voorwaarden worden beheerst door en afgeleid van het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in de betreffende plaats (met recht op beroep) en door gebruik te maken van deze website onderwerpt u zich voor bovengenoemde gevallen aan de rechtsmacht van een dergelijke rechter, waar bij u afziet van enig bezwaar met betrekking tot de rechtsmacht of plaats van berechting.

 

Overige bepalingen
Indien op enigerlei wijze afstand wordt gedaan van een bepaling van deze voorwaarden, is dit uitsluitend geldig als het schriftelijk geschiedt, ondertekend door QS Goedhart Groep 2 BV.  Indien afstand wordt gedaan van enigerlei bepaling in deze overeenkomst laat dit de geldigheid van alle andere hierin opgenomen bepalingen onverlet, noch betekent het dat ook in de toekomst afstand wordt gedaan van de betreffende bepaling. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat de onderhavige voorwaarden een bepaling bevatten die om welke reden ook ongeldig of onuitvoerbaar is, dan verliest de betreffende bepaling zijn kracht in overeenstemming met het oordeel van de rechtbank, zonder dat daarmede de geldigheid of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen wordt aangetast. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst zoals die tussen partijen met betrekking tot het onderwerp tot stand is gekomen en treden in de plaats van alle eerdere bepalingen, afspraken of overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze op schrift zijn gesteld en ondertekend door u en QS Goedhart Groep 2 BV.